Vad är logistik?

Logistik spelar en viktig roll för företagets utveckling och lönsamhet och den utvecklas, förfinas och förbättras hela tiden. Ordet logistik kommer från de militära behoven att kontrollera tillförseln av exempelvis drivmedel, mat och ammunition i stora mängder för att specifika behov ska tillfredsställas vid olika frontavsnitt, vare sig de är planerade eller ett pågående anfall.

Logistikens olika grenar

Det finns olika grenar inom logistiken. Transportlogistik som huvudsakligen handlar om förflyttning och övervakning av gods från punkt A till B, med vanligtvis lastbil, järnväg, fartyg, flyg eller pipeline (mindre vanligt). Produktionslogistik innebär huvudsakligen att förbättra flöden inom till exempel en produktion för att uppnå så hög effektivitet som möjligt och högsta kapacitet och så vidare, genom att bland annat minska ledtiderna. Tredjepartslogistik (TPL) innebär att en tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av logistiken mellan ett företag och dess kunder, exempelvis PostNord. Till sist har vi det som kallas fjärdepartslogistik som innebär att en fjärde part går in och styr den logistiska strategin helt och hållet för att härigenom skapa maximal effektivitet. Detta kallas Supply Chain Management.

Logistikens juridik

I juridisk mening handlar logistik i regel om transporter, men även lagerhanteringen är en del av logistiken. Det handlar oftast om de internationella såväl som de internationella transportlagarna, men även avtalslagen och köplagen. Utöver dessa lagar har transportföretagen oftast egna standardiserade avtal, exempelvis Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser. Den används vanligtvis vid transporter inom norden där den hanterar köparens och säljarens relation av transporten. Incoterms, som är en förkortning av ”International Commercial Terms” är ett annat känt standardavtal som bestämmer vem av köparen och säljaren som bär ansvaret för risker, fraktkostnad och försäkring. Dock står transportlagarna över dessa standardavtal.

Logistikens utveckling i modern tid

Sedan 1960-talet har logistiken utvecklats rejält. Man talar om olika faser:

 

Fas 1 – Transport- och lageroptimering – Under 60-talet introducerades totalkostnadsanalysen som innebär att alla logistikaktiviteter som påverkas av ett beslut i företaget studeras och man kan härigenom välja det alternativ som ger lägst totalkostnad.

Fas 2 – Materialadministration – Mellan 60- och 70-talen växte materialadministrationen fram eftersom det visade sig att intäkterna påverkades av logistiken på så sätt att den billigaste logistikkostnaden inte behövde vara den lönsammaste. Exempelvis kan bra kundservice ge merförsäljning vilket leder till högre inkomster. Detta blev en konkurrensfördel och materialförsörjningen och tillverkningen i systemet, från råvara till slutkund, blev ett fokus.

Fas 3 – Logistikstrategi – Under 80-talet influerades logistiktänkandet av japanska bilindustrier som tillverkade direkt mot kundorder med korta ledtider. Härmed används minimalt med resurser i arbetet, men det gäller att företaget tar stor hänsyn till logistiken och helhetssynen när det gäller produktutveckling, inköp och produktion. Ett känt uttryck för denna filosofi är Just-in-Time.

Fas 4 – Supply Chain Management – Under 80- och 90-talen fick tredjepartslogistiken sitt stora lyft. Företagens tillverkning flyttades till mer kostnadseffektiva länder i Asien och Östeuropa och logistikkedjan blev än viktigare. Utvidgningen fortsatte på 90-talet och vidare in på 2000-talet och informationsflödet blev allt viktigare. Supply chain kan indelas i tre underflöden, nämligen produktflödet, informationsflödet och penningflödet. Denna kedja bildas av kontroll, planering och schemaläggning.

 

Logistikens utveckling i modern tid